ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 178
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อชุดป้องกันสารพิษ PPE จำนวน ๕๐ ชุด โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ เริ่มป่วยและศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี24 กันยายน 2564
อ่างล้างจาน สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด23 กันยายน 2564
ซื้อโต๊ะเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อสว่านชาร์จไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุรายหัวอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ซื้อมิเตอร์น้ำ(กองช่าง) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ซื้อมิเตอร์น้ำ(กองช่าง) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564