เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการรับเรื่งราวร้องทุกข์ร้องเรียนและรายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม