แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม