การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส

ชื่อเมนู URL Link
โครงสร้าง http://loomsoom.go.th//personal
ข้อมูลผู้บริหาร http://loomsoom.go.th//personal
อำนาจหน้าที่ http://loomsoom.go.th//about
แผนพัฒนาท้องถิ่น http://loomsoom.go.th//PlanStragegy
ข้อมูลการติดต่อ http://loomsoom.go.th//contact
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://loomsoom.go.th//Main/Law1
ข่าวประชาสัมพันธ์ http://loomsoom.go.th//Main/news
Q&A http://loomsoom.go.th//webboard
Social network Facebbok
แผนดำเนินงานประจำปี http://loomsoom.go.th//Plantypeplan
รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน http://loomsoom.go.th//Main/Plantyperesultreport6m
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://loomsoom.go.th//Plantyperesultreport
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://loomsoom.go.th//about
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://loomsoom.go.th//about
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://loomsoom.go.th//about
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการ http://loomsoom.go.th//about
E-Service http://loomsoom.go.th//Main/Manual
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://loomsoom.go.th//Main/Plantypereportbuy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://loomsoom.go.th//Main/Plantypereportbuy6m
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://loomsoom.go.th//personal
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://loomsoom.go.th//newsTender
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://loomsoom.go.th//Main/NewsTenderprocurementresult
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://loomsoom.go.th//Main/NewsTenderreport
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://loomsoom.go.th//Plantypepplan
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://loomsoom.go.th//Plantypepplan
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://loomsoom.go.th//Plantypepplan
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://loomsoom.go.th//Plantypepplan
เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต http://loomsoom.go.th//Main/ITA11
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://loomsoom.go.th//helping
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://loomsoom.go.th//Main/ITA12
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://loomsoom.go.th//webboard
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://loomsoom.go.th//webboard
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://loomsoom.go.th//Main/ITA1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://loomsoom.go.th//Main/ITA2
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://loomsoom.go.th//Main/ITA7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต http://loomsoom.go.th//Main/ITA8
คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทุจริต http://loomsoom.go.th//Main/ITA6
แผนป้องกันการทุจริต http://loomsoom.go.th//Main/ITA3
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://loomsoom.go.th//Main/ITA4
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี http://loomsoom.go.th//Main/ITA5
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://loomsoom.go.th//Main/ITA9
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://loomsoom.go.th//Main/ITA10