ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ ประจำทุก 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2563 เรื่อง งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 มีนาคม 2563 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 มกราคม 2563 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 ตุลาคม 2562 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 ตุลาคม 2562 ประกาศ รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 ตุลาคม 2562 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของ อบต.ลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 เมษายน 2562 ประกาศ อบต.ลุ่มสุ่ม เรื่อง งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 25 มีนาคม 2562 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่น