ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บทความให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 รายละเอียดปรากฏตามที่สิ่งส่งมาด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง