ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกวันเป็นวันแห่งครอบครัว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกวันเป็นวันแห่งครอบครัว
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สติ๊กเกอร์ทุกวันเป็นวันแห่งครอบครัว
จำนวน ๕ แผ่น
๒. แบบตอบรับสื่อ
จำนวน ๑ ฉบับ
     ตามที่ คณะรัฐมนตมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาฟันธ์ ๒๕ต๓ กำหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายน
ของทุกปีเป็น "วันแห่งครอบคร้" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง เพื่อสร้งแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติและเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว
ให้มากขึ้น โดยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวซึ่งเป็นพลังและ
พื้นฐานที่มั่นคงของชุมชนและสังคม โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานด้าน
การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งนั้น
     ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอความ
ร่วมมือหน่วยงาน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในการชักชวนกันทำกิจกรรมของครอบครัว เพื่อให้
ครอบครัวผูกรัก ปลูกปักฝังจำ พ่อแนะลูกทำ แม่นำลูกตาม จนเกิดความผูกพันสัมพันธ์รักที่ดี ทำให้ครอบครัว
อยู่ร่วมกัน สานสุขทุกวันเป็นวันแห่งครอบครัว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับสื่อตามแบบตอบรับภายใน
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง