ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ผลการสำรวจตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการที่ทำการของ อบต.ลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15 ตุลาคม 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                                                     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

เรื่อง ผลการสำวจตามโครงการประมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการที่ทำการของ อบต.ลุ่มลุ่ม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ณ จุดบริการที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในการบริการสาธารณะต่งๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของการให้บริการ

ความคุ้มค่าของภารกิจ และความพึงพอใจของประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ

ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักการบริหารองค์กรตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความคุ้มค่ในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการที่ทำการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการประเมินที่ประชาชน

ผู้มารับบริการได้ให้คะแนนความพึงพอใจ มีผลการประเมิน ในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๙๓.๕๐ ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนตำบลลุ่มสุ่มขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ได้ให้คะแนนความพึงพอใจ พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล

ลุ่มสุ่มจะนำผลที่ด้จาการประมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม

และพัฒนาการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร สนองนโยบายของ

หน่วยงาน มุ่งสร้างการบริการที่ดี ปรับลดกระบวนการชั้ตอนการดำเนิงานให้มีประสิทธิกาพ นำไปสู่วามสำเร็ง

บรรลุตามเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!