ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ (หมู่ที่ 2,3,6,7,8,,11)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง