สำนักงานปลัด

พนักงานจ้างทั่วไป

ศุภรัตน์ หลวงวิเศษ


รักษิกาญจน์ นาคทองคำ


สมโพช บุญมี


สุเมธ จีนหมิ่น


พิชัย สร้อยระย้า


ชัยวัฒน์ อิ่มกมล