กองคลัง

พนักงานจ้างเหมา(ผช.จัดเก็บรายได้)

ศินีนาถ ชินอุดมสุขสกุล