สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

เลขานุการสภา

จินตนา อินทร์สวาท