โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ