แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 7 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
รายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง