ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

3 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม (Sinopharm) ให้ (ครั้งที่ 1)จำนวน 343 คน (686โดส) โดยโรงพยาบาลไทรโยค ได้กำหนดการฉีดวัคซีนจำนวน 3 วัน ดังนี้
1. วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.00 - 12.00 น. สถานที่โรงพยาบาลไทรโยค จำนวน 100 คน
2. วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.00-12.00 น. สถานที่โรงพยาบาลไทรโยค จำนวน 100 คน
3. วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.00- 15.00 น. สถานที่โรงพยาบาล
ไทรโยค จำนวน 143 คน
รวมจำนวนทั้งสิ้น 343 คน
ดังนั้น เพื่อให้การฉีดวัคชีนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เมื่อถึงกำหนดในการรับวัคซีน หากท่านใดที่ไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์รับวัคซีนองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจะสงวนสิทธิ์ในการนำวัคซีนไปให้กับ
ผู้ประสงค์รับวัคซีนอื่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร
☎️แนบท้าย ☎️
กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 034 591201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!