ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564

12 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ