ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลุ่มสุ่ม ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

14 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียกตามป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!