รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-2 of 2 results.
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนิงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)