แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)