การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Displaying 1-1 of 1 result.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปี พ.ศ.2563