ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดย  นายมนัสวิน  นันทเสน (ติ๊ก  ชีโร่)  

จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรธรรมอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3 R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด  คัดแยกขยะ  ด้วยหลักการ 3 R ไปยังเยาวชน  นักเรียน นิสิต  นักศึกษา  ทั่วประเทศ  โดยสามารถดาวน์โหลด  MV เพลง 3 อาร์สา ให้ทราบโดยทั่วกัน

https://www.youtube.com/watch?v=ysBdQbQZXKw
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=IoczP_STsB4
 
 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!