ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่่องกำหนด ประเภทหรือชื่อของสาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขคปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!