การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพูน หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง