ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-002 สายบ้านลุ่มผึ้ง – บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง